Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี ( 607 )
หน่วยงาน :งานอนามัย
โครงการ :โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี ( 607 )

หลักการและเหตุผล :
     การดูแลสุขภาพปากและฟันเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทำเป็นกิจวัตรประจำวันให้ติดเป็นนิสัย ซึ่งถ้าหากสุขภาพปากและฟันดีแล้วจะส่งผลให้สุขภาพกายดีไปด้วย ดังนั้นงานอนามัยจึงจัดอบรมการแปรงฟันให้ถูกวิธี ในช่วงพักกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินโดยมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพปากและฟันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้หลักและแปรงฟันที่ถูกวิธี
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันแข็งแรง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน ป.1 – ป.6

KPI :
   1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนระดับ ป.1- 6 มีสุขภาพปากและฟันแข็งแรง
   2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนระดับ ป.1-6 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 7 ผู้มีเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
    - ม.7 ตชว. 1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
    - ม.2 ตชว. 1 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 นักเรียน ยสร.แสดงละครหุ่นหน้ากากให้ความรู้สุขภาพช่องปาก 24 พ.ค. 2553  1. แสกงละครหุ่นแปรงฟัน
 แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน/ยสร.สุ่มตรวจฟัน 24 พ.ค. 2553  1. ตรวจฟันนักเรียนประจำวัน
 กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย 22 พ.ย. 2553  1. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นกรรมการตรวจฟัน
 ประเมินโครงการ 31 ม.ค. 2554  1. สรุปโครงการ

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธานที่ปรึกษา
         ประธานกรรมการ
         กรรมการ
         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ของที่ระลึก 2 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI
แบบประเมินตาม KPI หัวข้อ โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี ( 607 )
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ร้อยละ 95 ของนักเรียนระดับ ป.1-6 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 0 0 0
     

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินความรู้สุขภาพช่องปาก ผลการประกวดหนูน้อยฟันสวย

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 1,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 1,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ