Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (207)
หน่วยงาน :งานบุคลากร
โครงการ :โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (207)

หลักการและเหตุผล :
    ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โรงเรียนจึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้ทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
    2. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากร
    3. เพื่อให้บุคลากรได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ มาใช้ประกอบการสอน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรทุกคนมีโอกาสไปทัศนศึกษา และได้ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางาน และพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษาร่วมกับบุคลากรอื่นปีละ 1 ครั้ง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
    - มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
    - ม.11 ตชว. 4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
    - ม.12 ตชว. 7 มีระบบการรักษาวินัยและให้รางวัลที่มีความชัดเจน ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ (BSG)
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
    - ม.10 ตชว. 4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ