Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (207)
หน่วยงาน :งานบุคลากร
โครงการ :โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (207)

หลักการและเหตุผล :
    ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โรงเรียนจึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้ทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
    2. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากร
    3. เพื่อให้บุคลากรได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ มาใช้ประกอบการสอน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรทุกคนมีโอกาสไปทัศนศึกษา และได้ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางาน และพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรมีโอกาสทัศนศึกษาร่วมกับบุคลากรอื่นปีละ 1 ครั้ง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับปฐมวัย (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับขั็นพื้นฐาน
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ลักษณะโครงการ
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย
ผู้จัดทำ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ