Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรม ACU Night
หน่วยงาน :งานกิจกรรม
โครงการ :กิจกรรม ACU Night

หลักการและเหตุผล :
    จากมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ กำหนดให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้มีการจัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครู ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกัน จึงได้จัดกิจกรรม ACU Night นี้เป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
    2. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการของโรงเรียน
    3. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกด้านดนตรี /นาฏศิลป์ของผู้เรียนทุกระดับ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
   2. โรงเรียนมีรายได้ในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับอนุบาล – ม.6 จำนวน 2,118 คน
   2. ผู้ปกครองระดับอนุบาล – ม.6 จำนวน 2,118 คน ( นับผู้เรียน 1 คน /ผู้ปกครอง 1 คน
   3. บุคลากรจำนวน 217 คน

KPI :
   1. . ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 96 ในการจัดกิจกรรม
   2. โรงเรียนได้รายได้ในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียน
   3. ผู้เรียนร้อยละ 96 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกด้านดนตรี /นาฏศิลป์และมีความพึงพอใจ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประเมินภายนอกรอบ 3
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      สมศ. รอบ 3
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนองบประมาณ 04 เม.ย. 2554  1. เสนองบประมาณ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แบบบันทึกผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม - แบบรายงานรายรับ – รายจ่าย ในการจัดกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ