Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ( 438 )
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ( 438 )

หลักการและเหตุผล :
    โครงการการเข้าค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา
    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 97 ได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง
   2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา
   3. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน
         
    - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
    - มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
    - มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
    - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
      เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมและมัธยมศึกษา
         
    - 1.4. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีจิตสาธารณะ มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
    - 1.5. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
    - 2.1. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    - 2.3 ผู้เรียนร้อยละ 95 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
    - 9.1 ผู้เรียนร้อยละ 93 สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เหมาะสมกับวัย
    - 17.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
      (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
       เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับอนุบาล
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 พ.ค. 2555 01 ก.พ. 2556   P ประชุมคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1939 วัน
20 เม.ย. 2555 27 เม.ย. 2555   P ขออนุมัติโครงการ ในการจัดทำ  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2219 วัน
08 พ.ค. 2555 08 พ.ค. 2555   P กำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของฝ่าย/ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2208 วัน
13 มิ.ย. 2555 08 มี.ค. 2556   D ตรียมความพร้อมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ครู ผู้ปกครองในโรงเรียน  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1904 วัน
07 ก.ค. 2555 08 ก.ค. 2555   D ดำเนินการและกิจกรรม  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2147 วัน
13 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555   C สรุปการดำเนินงานของโครงการ  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2135 วัน
10 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556   A ประชุมทีมงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินการและวางแผนแนวทางแก้ไข/พัฒนาครั้งต่อไป  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1961 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (13)

ขั้นตอน: ขออนุมัติโครงการ ในการจัดทำ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ กรรมการ
        กรรมการ
 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์ กรรมการ
 มิส  พรรณี    กมุทชาติ กรรมการ
 มิส  ภัทรียา    สมพร กรรมการ
 มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์ กรรมการ
 มิส  น้ำผึ้ง    บุญเรือง กรรมการ
 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ กรรมการ
 มิส  สุนันทา    แสงงาม กรรมการ
 มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ กรรมการ
 มิส  นุตชา    อินทนา ประธานกรรมการ
        ที่ปรึกษา
        ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
ผู้จัดทำ : มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ