Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ( 438 )
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ( 438 )

หลักการและเหตุผล :
    โครงการการเข้าค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา
    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ผู้เรียนได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 97 ได้ลงมีปฏิบัติกิจกรรมจริง
   2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสถานศึกษา
   3. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับปฐมวัย (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับขั็นพื้นฐาน
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ลักษณะโครงการ
         
ปฏิทินโครงการ (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
08 พ.ค. 2555 01 ก.พ. 2556   P ประชุมคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 758 วัน
20 เม.ย. 2555 27 เม.ย. 2555   P ขออนุมัติโครงการ ในการจัดทำ  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1038 วัน
08 พ.ค. 2555 08 พ.ค. 2555   P กำหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของฝ่าย/ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1027 วัน
13 มิ.ย. 2555 08 มี.ค. 2556   D ตรียมความพร้อมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นักเรียน ครู ผู้ปกครองในโรงเรียน  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 723 วัน
07 ก.ค. 2555 08 ก.ค. 2555   D ดำเนินการและกิจกรรม  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 966 วัน
13 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555   C สรุปการดำเนินงานของโครงการ  มิส  นุตชา    อินทนา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 954 วัน
10 ม.ค. 2556 10 ม.ค. 2556   A ประชุมทีมงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินการและวางแผนแนวทางแก้ไข/พัฒนาครั้งต่อไป  มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 780 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (13)

ขั้นตอน: ขออนุมัติโครงการ ในการจัดทำ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ กรรมการ
 มิส  ชณัฐฐ์ณัณญ์    มิ่งเมือง กรรมการ
 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์ กรรมการ
 มิส  พรรณี    กมุทชาติ กรรมการ
 มิส  นิศารัตน    สมพร กรรมการ
 มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์ กรรมการ
 มิส  น้ำผึ้ง    บุญเรือง กรรมการ
 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ กรรมการ
 มิส  สุนันทา    แสงงาม กรรมการ
 มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์ กรรมการ
 มิส  นุตชา    อินทนา ประธานกรรมการ
 มิส  ระเบียบ    คำภา ที่ปรึกษา
        ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
ผู้จัดทำ : มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ