Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :งานระเบียบวินัย
โครงการ :โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น
    2. เพื่อนิเทศ กำกับ การติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ดีขึ้น
    3. เพื่อสร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการดำเนินงานของโรงเรียน
    4. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน
    5. เพื่อให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเป็น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ทุกหน่วยงานในแผนกปกครองมีการวางแผนดำเนินงานล่วงหน้า
   2. มีข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
   3. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. ทุกหน่วยงานในแผนกปกครองดำเนินงานไปตามแผนงานที่วางไว้
   2. บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งนักเรียน ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแผนก
   3. ความปลอดภัยในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 จัดทำและติดตามรวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปีของแผนกปกครอง 16 พ.ค. 2548  1. เยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าน้ำมันรถครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น 47 *** ***
2    ค่าถ่ายเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 47 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใจในปัญหาของนักเรียน
3. รายงานการประชุมแผนกปกครอง
4. สรุปผลการดำเนินงานแผนกปกครอง
5. จัดทำรูปเล่มรายงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 28,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 28,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ