Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
หน่วยงาน :งานหอพักนักเรียน
โครงการ :โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

หลักการและเหตุผล :
    ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระบบการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาแห่งใด ที่สามารถทำให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทำให้การดำเนินงานการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดสุขภาพดี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรักษานักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์เพียงพอที่จะรักษาผู้ที่ดูเจ็บป่วยได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรักษา
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนนักเรียนและบุคลากรหอพัก จำนวน 94 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ
   2. จำนวนเวชภัณฑ์ต้องมีไม่น้อยกว่า 20 ชนิด

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับปฐมวัย (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับขั็นพื้นฐาน
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ลักษณะโครงการ
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 การสำรวจยาและเวชภัณฑ์ 01 พ.ค. 2548  1. สำรวจยาและเวชภัณฑ์
 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10 พ.ค. 2548  1. สำรวจยาและเวชภัณฑ์
 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
 บันทึกการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 14 พ.ค. 2548  1. บันทึกการใช้ยาและเวชภัณฑ์

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธาน
         เลขานุการ
 มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน  เหรัญญิก
 มิส  ภรณี    สว่างวงศ์  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ประเมินจากสมุดบันทึกการใช้ยาของนักเรียนประจำมองฟอร์ต

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ