Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
หน่วยงาน :งานการเรียนการสอน
โครงการ :โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล :
    ในการเป็นครูที่ดีนั้น นอกจากจะรู้เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วสิ่งที่ครูจะต้องมีคือ ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เอกสารต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน สื่อและเอกสารต่าง ๆ จัดว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ครูสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูได้มีสื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอนครบถ้วน
    2. เพื่อให้ครูได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูทุกคนมีสื่อและเอกสารการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เชิงปริมาณ
   1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันผลิตสื่อและเอกสารประกอบการสอน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมเนื้อหาที่จะผลิตสื่อ 01 พ.ค. 2548  1. เตรียมเนื้อหาที่จะผลิตสื่อ
 ดำเนินการผลิตสื่อตามเนื้อหาที่สอน 16 พ.ค. 2548  1. ดำเนินการผลิตสื่อ
 เขียนรายงานสรุป 30 มี.ค. 2549  1. สรุปผลการผลิตสื่อ

คณะกรรมการโครงการ (11)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธาน
 มิส  บุษบา    ชุมเสน  รองประธาน
         กรรมการ
 มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมยศ    โกลี  กรรมการ
 มิส  ศิริอร    ทองอ้ม  กรรมการ
 มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์  กรรมการ
 มิส  ดอกเกตุ    ดวงโสมา  กรรมการ
         กรรมการ
 มิส  ฐิตารีย์    จิรภาสสุวรรณ  กรรมการ
 มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการผลิตสื่อของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดทั้งปี 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ