Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีโยธวาทิต
หน่วยงาน :งานปกครอง
โครงการ :กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีโยธวาทิต

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตที่มีอยู่จำนวนหลายชิ้น มีสภาพชำรุด จำเป็นที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เครื่องดนตรีเหล่านั้นมีสภาพพร้อมที่จะใช้ในการบรรเลงได้ อีกทั้งจะได้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดนตรีที่เหลืออยู่ เพื่อตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆของเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง อีกทั้งผู้เสนอโครงการจะติดต่อขอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาเครื่องดนตรีจากทางร้านให้มาจัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธีให้แก่นักดนตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้นักดนตรีได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความสามารถด้านดนตรีโยธวาทิตไปช่วยเหลือสังคม
    3. เพื่อให้นักดนตรีมีเครื่องดนตรีใช้ในการฝึกซ้อม
    4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนวงโยธวาทิตสามารถเล่นดนตรีตามจังหวะเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เครื่องดนตรีทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งาน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนวงโยธวาทิตมีเครื่องดนตรีที่มีสภาพพร้อมในการบรรเลง และได้รับเชิญให้ไปร่วมงานตามที่ชุมชนขอความร่วมมือได้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอโครงการและปรึกษากับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 01 ต.ค. 2548  1. เสนอโครงการและปรึกษากับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 สำรวจเครื่องดนตรีที่จะส่งซ่อม 01 พ.ย. 2548  1. สำรวจเครื่องดนตรีที่จะส่งซ่อม
 2. ติดต่อร้านซ่อมเครื่องดนตรีเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและตีราคา
 ติดต่อร้านซ่อมเครื่องดนตรีเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและตีราคา 01 พ.ย. 2548  1. ติดต่อร้านซ่อมแซม

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. สภาพความพร้อมของเครื่องดนตรีในการใช้งาน และคุณภาพของเครื่องดนตรี
2.จำนวนเครื่องดนตรีที่สามารถนำกลับมาใช้ฝึกซ้อมได้
3.จากสถิติการไปร่วมงานและจากเงินสนับสนุน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ