Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ (โครงการรักษ์ภาษาไทย) 232
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ (โครงการรักษ์ภาษาไทย) 232

หลักการและเหตุผล :
     การอ่านหนังสือเป็นทักษะเพื่อแสวงหาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เด็กและเยาวชนไทยยัง มีนิสัยรักการอ่านไม่มากนัก แม้ว่าจะได้มีการเรียนการสอนเรื่องการอ่านเพื่อให้การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คือ กิจกรรมการอ่าน ปละผู้เรียนได้ปฏิบัติเองและได้สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดกับตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน จึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายในโครงการ อาทิ กิจกรรมวันสุนทรภู่ วางทุกงานอ่านทุกคน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมานิสัยรักการอ่าน
    2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และเขียน
    3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบุคคลสำคัญทางภาษาไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการใช้ภาษาไทย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ป.6

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 - นักเรียนระดับประถมศึกษารับแบบฟอร์มบันทึกการอ่านจากครูผู้สอนและทำการบันทึกเป็นรายบุคคล 16 พ.ค. 2548  1. จัดทำแบบบันทึกการอ่าน
 - นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการประกวดต่างๆ 24 มิ.ย. 2548  1. จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่
 แข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ชิงรางวัล 24 มิ.ย. 2548  1. แข่งขันตอบปัญหา
 อ่านทำนองเสนาะผลงานของสุนทรภู่ 24 มิ.ย. 2548  1. อ่านทำนองเสนาะ
 ประกวดแต่งกาพย์ กลอนสดุดีสุนทรภู่ 24 มิ.ย. 2548  1. แต่งกลอนสดุดีสุนทรภู่
 จำหน่ายขนมไทย 24 มิ.ย. 2548  1. จำหน่ายขนมไทย
 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 26 มิ.ย. 2548  1. พิธีมอบเกียติบัติแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด

คณะกรรมการโครงการ (11)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์  ประธาน
 มิส  ภัทรียา    สมพร  กรรมการ
         คณะกรรมการโครงการ
         คณะกรรมการโครงการ
 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์  คณะกรรมการโครงการ
 มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์  คณะกรรมการโครงการ
 มิส  สุนันทา    แสงงาม  คณะกรรมการโครงการ
         คณะกรรมการโครงการ
 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ  คณะกรรมการโครงการ
 มาสเตอร์  ประยูร    สังกะเพศ  คณะกรรมการโครงการ
 มิส  นุตชา    อินทนา  คณะกรรมการโครงการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ของรางวัล (วันสุนทรภู่ + โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน 0 *** ***
2    รูปสุนทรภู่กรอบทองขนาดใหญ่ (วันสุนทรภู่) 0 *** ***
3    เกียนติบัตรขนาดเล็ก 84 แผ่น (วันสุนทรภู่ + โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน) 0 *** ***
4    ของรางวัล (วันสุนทรภู่ + โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน) 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 2. บันทึกตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญทางภาษาไทย

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ