Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โครงการ :จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์

หลักการและเหตุผล :
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนมห้มากยิ่งขึ้น จึงควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งยังส่งเสริมการฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนรักในการเรียน
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้น
    3. เพื่อใช้ในการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรักและความกระตือรือร้นในการเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนในระดับประถมและมัธยมมีสื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 สำรวจสื่อที่ต้องการ 17 พ.ค. 2548  1. สำรวจสื่อที่ต้องการ
 2. วางแผน
 3. เสนอโครงการ
 4. ขออนุมัติโครงการ
 5. ดำเนินการ
 6. ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการโครงการ (4)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง  ประธาน
 มิส  นิตยา    สัตย์นาโค  รองประธาน
         กรรมการ
 มาสเตอร์  ประวิทย์    ชะนีวงค์  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ม้วนวีซีดี รำไทยประเภทต่างๆ 10 *** ***
2    ม้วนเทปเปล่า 0 *** ***
3    แผ่นซีดีรำไทย 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จากการวัดและประเมินผลด้านการเรียนการสอน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
ผู้จัดทำ : มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ