โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์

หลักการและเหตุผล :
    โครงการการเข้าค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า คิดวิเคราะห์และมีทักษะในการทำงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้และสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน (ตัวบ่งชี้ สพฐ + สมศ.) ระดับขั้นพื้นฐาน
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิ (ฺFSG) ระดับขั้นพื้นฐาน
         
      แผนยุทธศาตร์มูลนิธิฯ ระดับขั้นพื้นฐาน
         
      อัตลักษณ์การศึกษาของมูลนิธิฯ
         
      พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน (ตัวบ่งชี้ สพฐ + สมศ.) ระดับปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิ (ฺFSG) ระดับปฐมวัย
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  00 543          
 ค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์ 10 ธ.ค. 2553  สามพันโบก  มิส  นุตชา    อินทนา

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
  00 543  1.

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์