งานอาคารสถานที่(304)
หน่วยงาน :แผนกอนุบาล
โครงการ :งานอาคารสถานที่(304)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพ แวดล้อมภายใน และภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. . แผนกอนุบาลมีการบริหารจัดการสภาพ แวดล้อมภายใน และภายนอกอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
เชิงปริมาณ

KPI :
   1. . แผนงานและกิจกรรมงานอาคารสถานที่ร้อยละ 98 บรรลุตามเป้าหมาย
   2. 2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 96 มีความพึงพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสวยงามของแผนกอนุบาล

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
       มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 4 ระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.และ สมศ.รอบ 4)
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับปฐมวัย (สพฐ. และสมศ.รอบ 3)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 4 ระดับขั้นพื้นฐาน (รอข้อมุล)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 ระดับปฐมวัย
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับขั็นพื้นฐาน
         
      มาตฐานการศึกษามูลนิธิฯ BSG ระดับปฐมวัย
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558
         
      อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ลักษณะโครงการ
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 . วางแผนและดำเนินการ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อาคารสถานที่ดังนี้ 30 เม.ย. 2555  Assumption College Ubonratchatani  มิส  มาลัย    สืบภา

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
. แบบสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 2. แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 3. สถิติการแจ้งซ่อมและบำรุง 4. สารสนเทศงานอาคารสถานที่ 5. รายงานการประชุมงานอาคารสถานที่

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  มาลัย    สืบภา