ประวัติการศึกษาดูงานของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาดูงาน
รายงานประวัติการศึกษาดูงานของบุคลากร

รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาดูงาน
ว.ด.ป
สถานที่
1012 มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง  ศึกษาสถานที่ในการเตรียมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ สามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ ,ลูกเสือวิสามัญ  2013-11-01  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
 เข้าค่ายพักแรม  2013-11-18  กก.ตชด.22
1013 มาสเตอร์  ณัฐวรรธน์    จันทกาญจน์  ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  0000-00-00  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ครูคาทอลิกร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล  0000-00-00   ครูคาทอลิกร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  0000-00-00   คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ร่วมงาน มหกรรมการศึกษาคาทอลิก 2005  0000-00-00  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551  0000-00-00  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 "การศึกษาคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"  0000-00-00  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 "มหกรรมนักอ่าน"  0000-00-00  เมื่องทองธานี
 จิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  2013-05-10  ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธูานี
 การเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเสริมปัญญาสู่อาเซียน สช.  2012-07-21  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 แสวงบุญครูและพนักงานคาทอลิก  2015-01-16  ณ วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กิจบำรุง
 แสวงบุญและศึกษาดูงานด้านงานอภิบาลในเขตจ.บุรีรัมย์  2018-02-17  อ.เมือง อ.ปะคำ อ.นางรอง
1014 มิส  พรรณี    กมุทชาติ  ทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศอียิปต์ ( ดินแดนแห่งความลี้ลับพิศวง แหล่งอารยธรรมโบราณ)ปืรามิด  0000-00-00  กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 ศึกษาดูงานตามรอยอารยธรรมขอม ( นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา )  0000-00-00   นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสภาปนาวันล  0000-00-00  
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ  2013-07-01  
 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  2013-07-25  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิพิธภัณฑ์สิรินธร
 การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ  2013-10-18  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิ  2015-10-15  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1015 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงานในโรงเนรียน  2012-09-09  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
 ~โครงการพัฒนาบุคคลากรฝ่ายวิชาการเรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ  0000-00-00  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
 การสอบ FSG  0000-00-00  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักประถม
 เป็นวิทยากรในกิจกรรมกวดวิชาเตรียมสอบโอเน็ต  2013-02-19  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
 เป็นกรรมการคุมสอบNT  2018-03-07  โรงเรียนมารีย์นิรมล
 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนการจัดการเรียน  2017-12-02  
1016 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์  ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น  2014-03-06  ประเทศญี่ปุ่น
1017 มิส  จิตรลัดดา    ลาน้ำคำ  ศึกษาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย  0000-00-00  ชิลลอง,ประเทศอินเดีย
1019 มิส  ศรัญญา    ปรีเปรม (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561)  อบรมเชิงปฎิบัติการครูสอนวิชาสังคม  2013-02-24  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นคาเบรียน
 อบรมเชิงปฎิบัติการครูสอนวิชาสังคมและทำแผนการสอนโดยใช้ตำรากลาง  2013-05-03  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นคาเบรียน
1021 มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  2013-06-06  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 การจัดการเรียนการสอน(STEM Education)  2014-03-06  ประเทศญี่ปุ่น
 การจัดการเรียนแบบบูรณาการและแบบพุทธ  2016-10-25  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและโรงเรียนสาธิตประสานมิตรแผนกประถม
1024 มิส  จรรยา    ชาวงษ์  สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี  2013-08-14  เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  2015-08-18  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 เข้าร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  2015-08-08  สุนีย์อุบลราชธานี
1025 มิส  บุษบา    ชุมเสน  ทัศษะศึกษาและศึกษาดูงานที่ รัฐ Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา  2014-03-27  Vermont, USA
 ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  2017-10-12  ประเทศสิงคโปร์
 ทัศษะศึกษาและศึกษาดูงานที่โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  2016-03-27  รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
1026 มิส  นฤมล    บัวแย้ม  มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  0000-00-00  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 ศึกษาต่อต่างประเทศ  2015-10-07  รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์  2016-10-13  ประเทศสิงคโปร์
1028 มาสเตอร์  พันธมิตร    อินธิเสน  ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรMLP ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  0000-00-00  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Cambridge ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  0000-00-00  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 ทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  0000-00-00  กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 Study in Shillong India  0000-00-00  Shillong India
 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรMLP ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  0000-00-00  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนที่เมือง Guwahati ประเทศ India  0000-00-00  Montfort School
 การจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ  2013-03-27  ประเทศอังกฤษ
 ดูแลนักเรียนและศึกษาดูงานการเรียนการสอนประเทศสิงคโปร์  2013-10-05  ประเทศสิงคโปร์
    1 2 3 4  >   >|