ประวัติการศึกษาดูงานของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาดูงาน
รายงานประวัติการศึกษาดูงานของบุคลากร

รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาดูงาน
ว.ด.ป
สถานที่
1012 มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง  ศึกษาสถานที่ในการเตรียมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ สามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ ,ลูกเสือวิสามัญ  2013-11-01  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
 เข้าค่ายพักแรม  2013-11-18  กก.ตชด.22
1013 มาสเตอร์  คณิต    จันทกาญจน์  ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  2-3 ก.ค. 2552  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ครูคาทอลิกร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล  14 พ.ย. 2552   ครูคาทอลิกร่วมเดินทางไปแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
  คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  19 ต.ค. 2552 ถึง 22 ต.ค. 2552   คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ร่วมงาน มหกรรมการศึกษาคาทอลิก 2005  14 มกราคม 2548 ถึง 15 มกราคม 2548  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551  23 มกราคม 2551 ถึง 26 มกราคม 2551  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 "การศึกษาคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"  3 พฤศจิกายน 2549  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 "มหกรรมนักอ่าน"  13 มิถุนายน 2550 ถึง 17 มิถุนายน 2550  เมื่องทองธานี
 จิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  2013-05-10  ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธูานี
 การเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเสริมปัญญาสู่อาเซียน สช.  2012-07-21  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
1014 มิส  พรรณี    กมุทชาติ  ทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศอียิปต์ ( ดินแดนแห่งความลี้ลับพิศวง แหล่งอารยธรรมโบราณ)ปืรามิด  17 - 23 ตุลาคม 2552  กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 ศึกษาดูงานตามรอยอารยธรรมขอม ( นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา )  26 มีนาคม ถึง 28 มีนาคม 2553   นครวัด นครธม ประเทศกัมพูชา
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสภาปนาวันล  --  
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ  2013-07-01  
 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  2013-07-25  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิพิธภัณฑ์สิรินธร
 การแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ  2013-10-18  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1015 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงานในโรงเนรียน  2012-09-09  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
 ~โครงการพัฒนาบุคคลากรฝ่ายวิชาการเรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ  --  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
 การสอบ FSG  --  โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักประถม
 เป็นวิทยากรในกิจกรรมกวดวิชาเตรียมสอบโอเน็ต  2013-02-19  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล
1016 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์  ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น  2014-03-06  ประเทศญี่ปุ่น
1017 มิส  จิตรลัดดา    ลาน้ำคำ  ศึกษาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอินเดีย  --  ชิลลอง,ประเทศอินเดีย
1019 มิส  ศรัญญา    ปรีเปรม  อบรมเชิงปฎิบัติการครูสอนวิชาสังคม  2013-02-24  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นคาเบรียน
 อบรมเชิงปฎิบัติการครูสอนวิชาสังคมและทำแผนการสอนโดยใช้ตำรากลาง  2013-05-03  ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นคาเบรียน
1021 มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  2013-06-06  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 การจัดการเรียนการสอน(STEM Education)  2014-03-06  ประเทศญี่ปุ่น
1024 มิส  จรรยา    ชาวงษ์  สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี  2013-08-14  เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
1026 มิส  นฤมล    บัวแย้ม  มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  --13 ก.ค. 2556  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
1028 มาสเตอร์  พันธมิตร    อินธิเสน  ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรMLP ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  10-07-2009 ถึง 10-07-2009  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Cambridge ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  01-08-2009 ถึง 01-08-2009  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 ทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  18-10-2009 ถึง 23-10-2009  กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 Study in Shillong India  04-03-2011 ถึง 06-05-2011  Shillong India
 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรMLP ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  26-08-2011 ถึง 26-08-2011  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนที่เมือง Guwahati ประเทศ India  09-10-2011 ถึง 16-10-2011  Montfort School
 การจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ  2013-03-27  ประเทศอังกฤษ
 ดูแลนักเรียนและศึกษาดูงานการเรียนการสอนประเทศสิงคโปร์  2013-10-05  ประเทศสิงคโปร์
1030 มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย  ทัศนียภาพการท่องเที่ยว  3 วัน  ประเทศเวียดนาม
 สถานที่สำคัญทางการท่องเที่ยว  4 วัน  ประเทศเขมร
1031 มิส  บังอร    ตรีเลิศพจน์กุล  ศึกษาดูงานการสอบ fsg  2013-11-21  โรงเรียนอัสัมชัญบางรัก
 การศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย  2010-04-06  ชิลรอง
1035 มิส  ชลชญา    ปรัชญอภิบาล  ศึกษาการเรียนการสอนดูการจัดบอดร์ความรู้  2014-02-08  โรงเรียนอาเวมารีอา
1037 มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ  การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง  2013-12-12  อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
1038 มิส  เตือน    ไชยพัฒน์  คณะครูและพนักงานคาทอลิกร่วมแสวง ณ บุญวัดสองคอน  2014-01-27  จังหมัดมุกดาการ
1039 มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์  ไม่มี  --  
1044 มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม  อบรมครูผู้สอนตำรากลาง(วิชาสังคมศึกษา)และการทำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2013  2013-05-03  ศูนย์วิชาการและนันทนาการ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1045 มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    โชคนัติ  สืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสาน  2010-07-17  เทศบาลตระการพืชผล
1048 มาสเตอร์  สมยศ    โกลี  ศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า  2013-03-19  กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
1050 มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  2013-05-07  ห้องประชุมเซนต์แมรี่
 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการของครูสนับสนุนการสอน  2013-05-08  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
    1 2 3 4  >   >|