Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์  ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง  มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์   มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์ 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มาสเตอร์  พันธมิตร    อินธิเสน  รับวุฒิบัตร นักเรียบนชั้น ม.6 รุ่น 4427 ( ชุดที่ 1 ) 6  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 2 มี.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  นิตยา    สัตย์นาโค  งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 34  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  นิตยา    สัตย์นาโค  งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 35  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  นิตยา    สัตย์นาโค  งานมุฑิตาจิต ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ และงานต้อนรับภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ( ชุดที่ 3 ) 36  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 3 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มิส  ภัทรียา    สมพร   มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 46  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มิส  ภัทรียา    สมพร   มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 111  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  ภัทรียา    สมพร  บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับ ประถม - มัธยม 10  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  ภัทรียา    สมพร  บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับ ประถม - มัธยม 11  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10  มิส  ภัทรียา    สมพร  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 200  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  ภัทรียา    สมพร  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 199  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มิส  ภัทรียา    สมพร  คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก "วันงดสูบบุหรี่โลก" 72  มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ         15 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 23  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 24  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ( วันแรก ) 111  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 8  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 6  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 70  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 81  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มิส  ภัทรียา    สมพร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร การจัดทำ KRA และ KPI ของหน่วยงานบุคคล ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ( วันที่สอง ) 93  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 16 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 75  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 76  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 78  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 79  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 96  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 97  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มิส  ภัทรียา    สมพร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 123  มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม   มาสเตอร์  ณัฐพล    แสงงาม 18 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          กิจกรรมนักเรียนหอพักแสดงละครประวัตินักบุญหลุยส์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2553 21                 ,       9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          การประชุมนักเรียนประจำ ( หอพัก ) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 5                 , มาสเตอร์  สุรสิทธิ์    อารีย์ 9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          กิจกรรมครูนำนักเรียนหอพักเข้าร่วมพิธีฉลองอาราม กาปูชิน 28                 ,       9 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)