การแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีภายในประจำปีการศึกษา2563…(พิธีเปิด )

การแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีภายในประจำปีการศึกษา2563(เดินขบวนพาเหรด )

พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขอขมาลาครู ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

การฝึกซ้อม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

บรรยากาศการเรียนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร  ระดับชั้น  ม.1

สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่  วิชาเอกดนตรี และวิชาเอกพลศึกษา 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ในการแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีภายในประจำปีการศึกษา2563

บรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ACU