พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 ( ชุดที่ 4 )

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 ( ชุดที่ 3 )

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 ( ชุดที่ 2 )

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 ( ชุดที่ 1 )

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2/2562

สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานและองค์กรณ์ภายนอก

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์

งานสัมพันธ์ชุมชน งานอภิบาล สภานักเรียนและเยาวชน YCS ได้ออกเยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ชาวบ้านชุมชนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ

กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563 ( ฝ่ายธุรการ / สำนักผู้อำนวยการ )