ฝ่ายวิชาการ ประชุมติดตามงาน

ประชุมประสานงาน คณะครูแผนกปฐมวัย เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการสอน

รับการตรวจสุขโภชนาการโรงอาหาร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับปฐมวัย) กลุ่ม B

ประชุมคณะกรรมการบริหารโภชนาการ

รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากศึกษาธิการ

ประชุมประสานงาน

บรรยากาศการเรียนชมรม รายวิชาศิลปะการประกอบอาหาร culinary arts

กิจกรรมมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร กิจกรรม Project Based Learning

ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวบุคลากร

บรรยากาศการเรียน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

บรรยากาศการเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี