บรรยากาศการเรียนการสอน กับมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมประสาน  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

พิธีมอบธงประจำสี ปีการศึกษา 2564

ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ โรคระบาด covid 19 ประจำวัน

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วาระพิเศษ)

บรรยากาศการเรียนการสอน กับมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 

ประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาบุคลากร ร่วมกับงานประกันคุณภาพ และงานนโนบายและแผนโรงเรียนในเครือ ฯ 

ฝ่ายกิจการนักเรียนดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2564 ( สีม่วงและน้ำเงิน )

ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์ โรคระบาด covid 19 ประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ

บรรยากาศการเรียนการสอน กับมาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ฝ่ายกิจการนักเรียนดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2564