หน้าแรก E-Office E-learning ทำเนียบครู ข้อมูลนักเรียน  

                            
 
     
รายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ้าป่าการศึกษา
วัน พุธ ที่  20  เดือน  สิงหาคม  2557
1 คุณพัชนี     ธนาพรสิน         50,000
2 คุณพ่อสัมพันธ์-คุณแม่คำใบ ศรีมา และครอบครัว         50,000
3 คุณอมร    นิลเปรม         50,000
4 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ         50,000
5 หจก.นางรองเคหะภัณฑ์    โฮมมาร์ท         50,000
6 ศิษย์เก่า รุ่น 7  2532         32,500
7 ร้านราชาเกษตรยนต์         20,000
8 คณะครูเซนต์คาเบรียล         15,139
9 นายณรงค์     พงษ์ภาพ         11,000
10 วัดอินทร์แปลงวนาราม พร้อมชาวบ้าน         10,079
11 พระสังฆราชฟิลิป  บรรจง  ไชยรา         10,000
12 ม.พันธมิตร  อินธิเสน            8,000
13 นาย ณัฐพันธ์ พรมจันทร์            8,000
14 คุณนครินทร์ - คุณศิริรัตน์ อิษฎประเสริฐ (แหม่ม)            5,000
15 นางสุคนธ์   วงศ์สุพรรณ์            5,000
16 คุณทวีศักดิ์    กออนันตกูล            5,000
17 นายสมชาย   คุวิจิตรสุวรรณ            4,995
18 นายเอกสิทธิ์    อ่อนสมจิตร์            4,000
19 บริษัท  อีสานคอนกรีต (1991) จำกัด            4,000
20 นางศิริพันธ์    แสงฉาย            3,820
21 คณะครูอาวุโสเกษียณ            3,230
22 นางสุพรรณี    ทองสวัสดิ์            3,180
23 ด.ญ. หทัยทอง พันธ์เพ็ง            3,100
24 นางวิภาวรรณ   ทองสรรค์            3,000
25 หจก.อุบลสปอร์ตเซ็นเตอร์            3,000
26 มิสสุภาวดี   อาภรณ์วิชานพ  (ม.3/3)            2,470
27 คณะครู  และนักเรียนแผนก IEP            2,310
28 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลราชธานี            2,230
29 ACU   ต่อยอด            2,180
30 นางสาววรรวิภา    แสงกล้า            2,060
31 พระอาจารย์ชาติ    ธัมมานันโท            2,060
32 ร.ต.อ.ณาณวุฒิ   เหล่าแค            2,014
33 Mr.Sherwin     Inigo            2,000
34 คุณญาณิศา   ไผทสิทธิกุล            2,000
35 คุณนพคุณ - สุดสงวน    ปัตเสน            2,000
36 นางทิพวรรณ   ผันก้อน            2,000
37 นางธัญรัศมิ์   รุ่งโรจน์นิติกุล            2,000
38 นางปริญญ์ทิพย์    แสนใจ            2,000
39 นางสาวจอมขวัญ   เหล่าคุณธรรม            2,000
40 นางสาวเสาวนีย์   ฉัตรสุวรรณ            2,000
41 นายนพคุณ - นางสุดสงวน    ปัตเสน            2,000
42 ด.ญ. พิมพ์ญาดา เนติวรวัฒน์            2,000
43 ด.ญ. ธนัญญา คันธชาติ            2,000
44 นางสาว ทัดดาว ไชยโอชะ            2,000
45 ด.ช. ธนัญพรรธน์ อ่อนสมจิตร์            2,000
46 นางสมาพร     สันถวะสกุล            1,999
47 นางบุญเลี้ยง    จึงสถิตย์กูล            1,500
48 นายปกฤตชัย    บุญท้วม            1,500
49 เด็กชายสิรดนัย   สมสิน            1,470
50 นางสาวเสาวภาคย์     ใจเสน            1,462
51 คุณจำนง    ตันเฮงฮวด            1,200
52 ร้านจงเฮงสปอร์ต            1,110
53 พนักงานบริษัทเกียรติศรีมาพัฒนา จำกัด            1,100
54 คุณนิธิตา      เติมจิตร  และครอบครัว            1,010
55 ครอบครัวเทียบเพ็ชร - ครอบครัวเหล็กดี            1,000
56 คุณจารุวัธน์    เพ็ญสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว            1,000
57 คุณฑัณฑิกา      จันทนากร            1,000
58 คุณณิติภักดิ์    การุณย์            1,000
59 คุณพลวัฒน์,คุณนันท์นภัส   เคนสุวรรณ            1,000
60 คุณวีระวงศ์ สถาพร และพนักงาน บ.เกียรติศรีมาพัฒนา จำกัด            1,000
61 คุณอนุวัต   พานิช            1,000
62 คุณเพชรพัชชา    อินทนุรักษ์            1,000
63 คุณแม่จำเนียร,เด็กชายสิรดนัย   สมสิน            1,000
64 นางกมลวรรณ   ศรีทองพิมพ์            1,000
65 นางกิ่งแก้ว     ชนะดี            1,000
66 นางดวงใจ     แแก้วทน            1,000
67 นางนริชรา   โครตประทุม            1,000
68 นางนรินทร์รัตน์   ล้อมวงศ์            1,000
69 นางฝอยทอง    ถือสัตย์            1,000
70 นางมณีวรรณ  งามดี            1,000
71 นางรัตนา   บุญจริง            1,000
72 นางวาทินี    ปราศรัย            1,000
73 นางสาวดวงกมล   เอี่ยมวชิรกุล            1,000
74 นางสาวธนพร   ศรพรหม            1,000
75 นางสาวพัชราภรณ์    ยำยวน  (ผลดี)            1,000
76 นางสาวพิมพ์   วรวิสุทธิกูล            1,000
77 นางสาวเมธาพร   ทาศิริ            1,000
78 นางสาวเมธาพร   ทาศิริ            1,000
79 นางหนูเตรียม    แสงทอง            1,000
80 นางอนงค์   สืบศรี            1,000
81 นายธนาธิป   โครตประทุม            1,000
82 นายนคร   ทุมมี            1,000
83 นายพงษ์บวร      อยู่สุข            1,000
84 นายพชร     ทรัพย์อินทร์            1,000
85 นายพยุง    เกศนวม            1,000
86 นายพันธ์ศักดิ์  ปัตเสน  และครอบครัว            1,000
87 นายวิทยา    ภูมิคำ            1,000
88 นายสืบศักดิ์   ล้อมวงศ์            1,000
89 นายสุชิน,นางวรรณภา,นายภาสุ   เสมสวัสดิ์            1,000
90 นายอนันต์,นางสุชาดา   แม้นพยัคฆ์            1,000
91 นายอรรถชัย นางจิตราภรณ์ ด.ญ.พรนิภา   ปัตเสน            1,000
92 นายอรรถพล   กิติพัตรพันธ์            1,000
93 นายไพบูลย์ - นางสุมณทา     แสนวงศ์            1,000
94 นายไพร   ชาตะเคน            1,000
95 บริษัทไทยน้ำทิพย์  สาขาอุบลฯ            1,000
96 บาทหลวงวิทยา    งามวงศ์            1,000
97 พนักงานบริษัทเกียรติศรีมาพัฒนา จำกัด            1,000
98 ร้านพรชัย - พิบูลวัสดุ            1,000
99 ว่าที่ ร้อยตรี    บุญเลิศ      ธงสอาด            1,000
100 เด็กชายเจตติพัชร์   มาพรม            1,000
101 เด็กหญิงฐิติชญา,เด็กหญิงพาณิภัค   เคนสุวรรณ            1,000
102 เด็กหญิงธารทิพย์   พงษ์เฉลียว            1,000
103 ด.ช. ปภังกร อ่อนสี            1,000
104 ด.ช. เสกสันต์ แก้วคำไสย์            1,000
105 ด.ช. นนท์ณธี จิตติละอองวงศ์            1,000
106 ด.ช. สหรัฐ นำผล            1,000
107 ด.ญ. อรไพลิน อยู่ดี            1,000
108 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ ไชยชาติ            1,000
109 ด.ช. คุณากร จันทนากร            1,000
110 ด.ช. พัชรพงษ์ อยู่สุข            1,000
111 ด.ช. พีรวัส จิตติละอองวงศ์            1,000
112 นางสาว อุบลรัตน์ พิมทา            1,000
113 ด.ช. พีระรัชต์ ยอดสวาสดิ์            1,000
114 ด.ช. ธราธิป พงษ์เฉลียว            1,000
115 ด.ช. ภัทร์ธนัตถ์ มาพรม            1,000
116 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสอุบลฯ            1,000
117 ธนาคารออมสิน  สาขาซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี            1,000
118 นายทวี     มากอง            1,000
119 นางสาวหทัยภัทร   เหลี่ยมลุน               999
120 บ.จ.ก.อินโดจีนอินเตอร์กรุ๊ป               999
121 โรงเรียนพระกุมารอุบล               999
122 โรงเรียนพระกุมารอุบล               999
123 ด.ญ. ชนาภา เกษหอม               999
124 ด.ญ. ศุภธิดา กาเกษ               999
125 ด.ญ. รุจิรดา ทางธรรม               900
ททโต ปุญญํ ปวฑฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
ดูรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด
  
        
        

        
 

    
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 
ภราดาประวัติ สุทธินนท์Œ
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน™
 
   
เข้าสู่ระบบ SWIS ของโรงเรียน

รหัสประจำตัว:
รหัสผ่าน:
                 

ค้นหาข้อมูลในระบบ SWIS

:
 
 
ฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการการเงิน
ฝ่ายบริการ
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน
จดหมายถึงผู้ปกครอง
กิจกรรมวันนี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

   
 ขณะนี้
3        คน
 วันนี้
8        คน
 เดือนนี้
6078        คน
 ปีนี้
23341        คน
 ทั้งหมด
23341        คน
        เริ่ม 2 มิถุนายน 2557

ปฏิทินโรงเรียน

:: Today 'svents at 's new
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
 
 
 
Contact Us : Mr. Nontanun Vichaphool  E-mail t_chite@hotmail.com view best Google Chrome and Mozilla firefox 1024 x 768
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง‡ 34000 http://www.acu.ac.th/ Tel:045-284444 ต่อ 0,411,457