สำนักผู้อำนวยการ งานบุคลากร ...
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม HR.08 แบบสรุปรายงานไปประชุม / อบรม / สัมนา / ศึกษาดูงาน ของบุคลากร
แบบฟอร์ม HR.12 แบบใบลาบุคลากร
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม HR.13 แบบคำขอรับรองการทำงาน / การผ่านงาน / ใบรับรองเงินเดือน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สำนักผู้อำนวยการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยบริการ...
แบบฟอร์ม การยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ / เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบบันทึกการแจ้งความจำนงขอเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบบันทึกการแจ้งความจำนงขอเข้าใช้ห้อง iPad Lap
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การจัดทำเกียรติบัตรตามแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์ม การขอใช้นักการ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การขอใช้บริการงานศิลป์
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบแจ้งซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
ดาวน์โหลด
ฝ่ายวิชาการ
แบบคำขอแลกเปลี่ยนคาบสอน
แบบรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก
วช.01 แบบประเมินแผนการจัดการเรียน
วช.02 แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบครูผู้สอน
วช.06 แบบแจ้งผลการสอบซ่อมนักเรียนติด 0 รายวิชา ขั้นที่ 1
วช.08.1 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติด มส.
วช.08.2 แบบฟอร์มแจ้งเตือนนักเรียนรายบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติด มส.
วช.08.3 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.)
วช.12 แบบคำขอเปิดชมรม
วช.22.01 แบบแจ้งผลการเรียนซ่อมแก้ 0 รายวิชา ขั้นที่ 2

 

 
 
 
 

 
 

Assumption College Ubonratchathani : 500 Chayangkool Rd., Ubonratchathani 34000, Thailand.
Tel. (0)-4528-4444 Tel.(0)-8372-91843 Fax. (0)-4531-3440

website : http://www.acu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/ACU2508